♥ Keep dreaming, as nothing happens unless first a dream.
rhou1013.blogspot.com
The Girl

Rhou
13.10.1990
Libra

Loves pink.
Loves chocolates.
Loves teddy.
Loves her family and friends.
Loves peace.


Speak
DAR-links
carol
cheryl
chooi yen
chuan ling
fei yee
fiona
hui ming
ing-shin
jason
jordan
jude
kar mun
ker lei
lee xin
li qing
peik shuang
sharon
shi yunn
sing ean
siao hui
siaw vun
vanessa
vicki
vivian
wan yee
yee ler
yeen shuang
yin yien
zi hui
BP108
<body>

Click for entries